advertise

خانم مریم خانبانی

رویکرد درمان شناختی رفتاری شامل:

● درمان انواع اختلالات افسردگی
● آموزش مهارت های بین فردی
● درمان اختلال وسواس فکری-عملی
● آموزش مهارت های مطالعه
● مدیریت خشم
● چاقی
● اعتیاد به اینترنت
● مدیریت استرس
● اختلال دو قطبی
● مدیریت اضطراب
● مدیریت اختلال خواب
● اعتیاد در نوجوانان

گارگاه های آموزشی

● برگزاری دوره های کنترل خشم
● برگزاری دوره های مقابله با افسردگی
● برگزاری دوره های کنترل اضطراب
● برگزاری دوره های مدیریت استرس
● برگزاری دوره های مقابله با وسواس 


جدول حضور ( نام پزشک)

جهت هماهنگی بیشتر با شماره ۰۹۰۳۶۶۰۳۰۰۰ و ۰۳۱۳۵۶۶۳۶۸۶ تماس حاصل فرمایید.